Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług portalu teamrodzina.pl


2. Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług portalu teamrodzina.pl jest Fundacja Share the Care, ul. Gen. J. Zajączka 32, 01-510 Warszawa, NIP:


3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
• rejestracja Użytkownika na newsletter,
• wysyłka Użytkownikowi newslettera,
• publikacja artykułu Użytkownika w portalu,
• publikacja zdjęcia Użytkownika na portalu,
• realizacja konkursów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia,
• przygotowanie i realizacja konferencji, szkoleń i innych wydarzeń przy akceptacji regulaminu danego przedsięwzięcia,
• bieżący kontakt w sprawach redakcyjnych,
• realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika,
• realizacja działań marketingowych dotyczących produktów i usług Partnera serwisu (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika,
• archiwizacja


4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:
• pracownicy, współpracownicy Administratora,
• podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
• Partnerzy serwisu


4. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni
reklamowej na serwisie


5. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu liczby osób odwiedzających portal lub
korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu, w tym na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.


7. Każdorazowo cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualni odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który dane przekazuje do przetwarzania Administratorowi, wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa.


8. Możliwe dane osobowe, które zostaną przekazane w związku ze świadczeniem usług portalu:
• adres e-mail,
• imię, nazwisko,
• stopień, tytuł naukowy,
• fotografia,
• nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni,
• stanowisko / pełniona funkcja,
• telefon stacjonarny / telefon komórkowy,
• miasto,
• kod pocztowy,
• województwo,
• ulica,
• kraj,
• NIP
• dane logowania,
• pliki cookies
• hasło


9. Każdorazowo dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

10. Administrator przechowuje przekazane przez Użytkowników Dane Osobowe jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez nich sprzeciwu wobec przetwarzania.

11. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
12. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam Danych Osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych i zapobiegające ich udostępnieniu osobom nieupoważnionym, jak również

zapobiegające ich przetwarzaniu niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych
drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.


14. Każdemu Użytkownikowi, którego Dane osobowe Dotyczą, przysługuje prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


15. Cofnięcie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania Danych Osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora: sylwia.ziemacka@sharethecare.pl


16. Zmianę / uzupełnienie Danych Osobowych Użytkownik może przesłać na adres poczty elektronicznej Administratora: sylwia.ziemacka@sharethecare.pl

This will close in 0 seconds