State Street Bank – budowanie społeczności na podstawie grup zasobów pracowniczych

State Street Bank – budowanie społeczności na podstawie grup zasobów pracowniczych

Grupy zasobów pracowniczych (ERGs) to dobrowolnie zainicjowane sieci pracownicze, których celem jest wspieranie zróżnicowanego, integracyjnego miejsca pracy dostosowanego do organizacji i społeczności, którym służą. Takie inicjatywy zyskują na popularności, ponieważ dają pracownikom realną szansę wpływania w zorganizowany sposób na ważne dla nich tematy w organizacji. 

Grupy tworzą pracownicy, których łączą wspólne cechy (np. płeć, pochodzenie etniczne, przynależność religijna), styl życia lub zainteresowania. ERGs istnieją po to, by zapewniać wsparcie i pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym oraz tworzyć bezpieczną przestrzeń, w której pracownicy mogą omawiać ważne dla nich tematy i inicjować zmiany w organizacji wynikające z potrzeb danej grupy. Ich celem jest również edukowanie otoczenia w tematach bliskich danej grupie, co może przełożyć się na większe zrozumienie i wsparcie ze strony współpracowników oraz organizacji, w której pracują.

ERGs mogą być inicjowane odgórnie, czyli przez kierownictwo, i oddolnie, czyli być tworzone i prowadzone przez pracowników identyfikujących się z danym tematem. Sieci powinny cieszyć się wsparciem kierownictwa oraz otrzymywać budżet przeznaczony na własne aktywności, by mogły realnie wpływać na zmiany zachowań i percepcji w swoim otoczeniu.

Klub Pracujących Rodziców w State Street Bank Polska

Klub Pracujących Rodziców działa prężnie od 2012 roku. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców pracujących w organizacji w osiąganiu integralności życia zawodowego i rodzinnego. Klub tworzy przyjazne środowisko do dzielenia się doświadczeniami, motywowania i poznawania innych rodziców oraz angażuje się w tworzenie rozwiązań prorodzinnych dostępnych dla pracowników, np. programu rozwojowego dla pracowników-rodziców i ich menedżerów, tematycznych kół wsparcia i programu rozwoju kompetencji rodzicielsko-zawodowych.

Obecnie klub liczy dwudziestu pięciu aktywnych członków, tzw. liderów. Inicjatywa dociera już do ponad sześciuset pracowników w Polsce, którzy zapisali się na listę mailingową klubu oraz zalogowali na wewnętrznej stronie poświęconej inicjatywie. Liderami są zarówno matki, jak i ojcowie.

W 2021 roku klub zorganizował ponad 25 wydarzeń dla pracowników i ich dzieci. Były to spotkania i warsztaty online, podczas których podejmowane były tematy dotyczące szeroko rozumianego wsparcia i rozwoju (np. webinary z psychologiem dotyczące budowania więzi, komunikacji bez przemocy i praktyczne wskazówki, jak zorganizować pracę z domu z dzieckiem na zdalnym nauczaniu). 

Jedną z kluczowych inicjatyw klubu jest program „Buddy for parent”, którego założeniem jest wsparcie podczas powrotu z urlopu rodzicielskiego bądź wychowawczego. Osoba powracająca po dłuższej nieobecności w firmie otrzymuje opiekuna, który pomaga na nowo odnaleźć się w zawodowej rzeczywistości. 

Od kilku lat funkcjonuje „Przewodnik dla rodziców” – dokument stworzony we współpracy z działem HR zawierający najważniejsze informacje, które mogą być pomocne dla rodzica zarówno przed okresem związanym z rodzicielstwem lub planowaną dłuższą nieobecnością w firmie, jak i po nim. 

Jedną z inicjatyw klubu jest również „Program rozwojowy dla rodziców i ich menedżerów”. Składa się on z warsztatów prowadzonych dwutorowo: 

• dla rodziców – ich tematyka dotyczy zaplanowania przejścia na okres urlopu rodzicielskiego oraz późniejszego powrotu wspartego przez firmę,

• dla menedżerów – pokazują one sposoby budowania inkluzywnego środowiska dla rodziców pracujących, umożliwiają zdobycie kompetencji z zakresu rozmów z rodzicami lub przyszłymi rodzicami, uczą rozpoznania ich potrzeb i wspólnego planowania ścieżki ich dalszej kariery.

W czasie pandemii klub na bieżąco identyfikował potrzeby rodziców wynikające z nowej sytuacji i organizował wsparcie dla pracowników w rolach opiekuńczych. Największymi wyzwaniami były praca w domu z dziećmi na pokładzie, podział obowiązków opiekuńczo-domowych między kobietami a mężczyznami, ogólne poczucie niepewności towarzyszące w pandemii dorosłym i dzieciom oraz potrzeba dbania o siebie (wellbeing) podczas pracy z domu. W odpowiedzi na te potrzeby klub organizował webinary i warsztaty z ekspertami oraz opracowywał treści pokazujące doświadczenia rodziców pracujących w State Street – ich obawy, refleksje, sposoby radzenia sobie z trudnościami. Artykuły dotyczyły zarówno funkcjonowania w pandemii, jak i konkretnych wyzwań rodziców (np. wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, rodziców adopcyjnych, po rozwodach).

Klub organizował również grupy wsparcia przy wirtualnej kawie. Był to cykl regularnych spotkań przybliżających praktykę porozumienia bez przemocy jako narzędzia do wykorzystania w życiu rodzinnym i zawodowym. Takie spotkania są dobrą okazją do wymiany doświadczeń, a pracownicy często zgłaszali taką potrzebę. Nie zabrakło też świątecznych warsztatów online przybliżających zwyczaje i tradycje w różnych krajach i kręgach kulturowych.

Jakie są zalety ERGs?

Według Moniki Lis, Talent Development & Learning Project Manager, Mentor w State Street Bank, głównej liderki klubu, ERG odgrywa ważną rolę we wspieraniu tematu rodzicielstwa w organizacji i uświadamianiu jego rangi. „Grupy zasobów pracowniczych nie są niczym nowym, ale pandemia odnowiła i wzmocniła znaczenie i konieczność tego typu programów nastawionych na budowanie więzi społecznych wśród pracowników i tworzenia przestrzeni do wypowiadania na głos swoich obaw i dzielenia się doświadczeniami” – mówi Monika. 

Dodaje, że rodzice często żyją w poczuciu, że pewne problemy dotyczą tylko ich. Kiedy łączą się w grupę i okazuje się, że inni mają podobnie, wstępują w nich nowa siła i optymizm. Co więcej swoje refleksje mogą przekuć w konkretne rozwiązania na poziomie organizacji, bo jako grupa są słyszani i zauważani oraz pokazują, że dany problem nie jest jednostkowy. 

Dobrym przykładem w State Street jest program rozwojowy dla pracowników-rodziców i ich menedżerów oraz rozwijające się tematyczne koła wsparcia, na przykład zrzeszające rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Powstanie tych inicjatyw jest wynikiem rozmów zaangażowanych członków klubu ze współpracownikami. Liderzy badali zgłaszane przez pracowników potrzeby i we współpracy z działami IDE (Inclusion, Diversity & Equity) oraz HR opracowali rozwiązania.

Zasady działania i składniki sukcesu

Grupy zasobów pracowniczych działają na zasadach wolontariatu. Mogą mieć swój budżet, którym zarządzają liderzy ERGs. To bardzo ważne, bo taki model działania daje grupie pracowniczej niezależność i buduje poczucie sprawczości.   Kierownictwo firmy powinno wspierać i finansować ERGs. Jedną z najlepszych praktyk jest zapewnienie, by każdy ERGs miał starszego lidera jako sponsora wykonawczego i pełnoprawnego uczestnika. W przypadku Klub Pracujących Rodziców w State Street Bank Polska taki sponsor również został wyłoniony (jest nim dyrektor działu IDE), a współpraca z działem IDE pozwala na promowanie idei inkluzywności przez działania klubu. W działanie to angażują się zarówno kobiety, jak i mężczyźni, co jest szczególnie ważne w kontekście promowania zaangażowanego ojcostwa w organizacji.

Aby grupy zasobów pracowniczych się rozwijały, kierownictwo firmy, bezpośredni menedżerowie i przedstawiciele działów HR powinni pamiętać o kilku elementach: indywidualnym docenianiu członków ERGs, uznaniu wysiłku włożonego w pracę wolontariacką, zaangażowaniu w formie np. mentoringu i powiązaniu funkcjonowania grupy z celami biznesowymi (np. reprezentacją grup różnorodnych lub retencją).

Uzupełnienie ERGs o mentoring jest istotnym elementem sukcesu inicjatywy. Klub może pochwalić się zainicjowanym cztery lata temu mentoringiem dla kobiet, które chcą wrócić na rynek pracy lub zmienić swoją ścieżkę kariery. Program mentoringowy jest organizowany w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Mamo Pracuj i Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium. Mentorkami w tych programach są mamy pracujące w State Street. Miernikiem sukcesu są mentee (podopiczni), które w wyniku mentoringu zdobywają zatrudnienie, niektóre z nich w State Street Bank Polska.

Klub współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Oprócz wspomnianych wyżej są to m.in.: Fundacja Share the Care oraz Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Profamilia. „Otoczenie się organizacjami, które znają temat, mogą wspierać pracowników na poziomie merytorycznym, ale też wskazywać dobre praktyki z innych organizacji, jest bardzo wartościowe” – mówi Monika Lis. 

Firma rozwijająca program zaangażowania pracowników w ERGs może również realizować wolontariat pracowniczy. W przypadku State Street Bank Polska są to 32 pełnopłatne godziny wolontariatu rocznie na pracownika. Wielu z nich wykorzystuje te godziny we współpracy z partnerami społecznymi (fundacjami i stowarzyszeniami) na rzecz organizacji w potrzebie, takimi jak np. organizacje wspierające dzieci w pieczy zastępczej (Fundacja Sarigato lub Dom Ronalda McDonalda). 

W State Street Bank Polska połączenie celów biznesowych firmy z celami społecznymi wprost przekłada się na zaangażowanie pracowników w sieci pracownicze – wielu liderów i członków ERGs podkreśla, że to zaangażowanie zwiększa ich satysfakcję oraz daje możliwość ciągłego rozwoju różnych umiejętności, takich jak zarządzanie zespołem projektowym, realizacją projektu, zarządzanie budżetem, planowanie, współpraca i komunikacja. 

Grupy pracownicze to również potężna siła budowania marki firmy i jej obecności na forach i mediach społecznościowych – ale przede wszystkim to ogromny potencjał do zmiany społecznej zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu lokalnym, a często również w społeczności globalnej.

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds